Team

Carla Dert, hoofd opleiding
Carla Dert,
hoofd opleiding
Frank van der Mijn, hoofd supervisie
Frank van der Mijn,
hoofd supervisie
Marjanne Peters, e-coaching en e-learning
Marjanne Peters,
e-coaching / e-learning
John Stolvoort, eindgesprek
John Stolvoort,
eindgesprek